YUSUF ÖTENKAYA

Ar. Gör.

YUSUF ÖTENKAYA

Ar. Gör.

ORTAÇAĞ TARİHİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TARİH BÖLÜMÜ > ORTAÇAĞ TARİHİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Orta Çağ Tarihi
Akademik Anahtar Kelime
 • None
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 2004
ÜSKÜP İLKÖĞRETİM OKULU
İlkokul ve Dengi

2013 - Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | ADALET

2013 - Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | ADALET

2008 - 2012
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH

2012 - 2015
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TARİH

2015 - 2021
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TARİH

Articles
ESCI
Memlûk Devleti’nin Oluşum Yıllarında İktidarın Kaynağı: Sultanın Otokrasisi mi Ümeranın Oligarşisi mi?
 • ÖTENKAYA YUSUF

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi | 2023

ESCI
el-Melikü'z-Zâhir Baybars'ın Sultanlığı Meselesi: Sultan Öldüren Sultan Olur mu?
 • ÖTENKAYA YUSUF

İlahiyat Tetkikleri Dergisi | 2023

ESCI
The Change of the Power in the Context of Factional Struggle in the Formation Years of the Mamlūk State
 • ÖTENKAYA YUSUF

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi | 2023

Europub
Memlûklerde Toprak Yönetimi ve İkta
 • ÖTENKAYA YUSUF

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi Volume 1 issue 2 pages: 220 - 222 | 2023

TR DİZİN
Memlûk Sultanlık Anlayışı
 • ÖTENKAYA YUSUF

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2022

Endekste taranmıyor
Okur Kitlesi İçin Yazmak: Câhiz örneği
 • YAYLA MUSTAFA ALTUĞ ,
 • ÖTENKAYA YUSUF

Nesir Edebiyat Araştırmaları Dergisi | 2022

TR DİZİN
İbn Haldun'un Siyaset Teorisinin İslami Kökeni
 • ÖTENKAYA YUSUF

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2021

ESCI
Women, Islam and Abbasid Identity
 • ÖTENKAYA YUSUF

İlahiyat Tetkikleri Dergisi | 2021

TR DİZİN
Ibn Khaldun, Life And Times
 • ÖTENKAYA YUSUF

İSTEM Volume 16 issue 32 pages: 423 - 430 | 2018

ESCI
Jo Van Steenbergen, Order Out of Chaos: Patronage, Conflict And Mamluk Socio-Political Culture 1341-1382. Leiden: Brill, 2006
 • ÖTENKAYA YUSUF

İlahiyat Tetkikleri Dergisi Volume 50 issue 2 pages: 387 - 392 | 2018

TR DİZİN
Ahmad S. Dallal, Islam Without Europa Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought
 • ÖTENKAYA YUSUF

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Volume 18 issue 2 pages: 1238 - 1248 | 2018

Sobiad, Cite Factor, Index Copernicus Asos vs.
Muhammed b. Kudâme’nin Lum’atü'l-İtikâd İsimli Eserine Göre Ehl-i Sünnet’in Sıfat-ı İlâhiyye Tasavvuru ve Selefîlik
 • ÖTENKAYA YUSUF

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi issue 84 pages: 403 - 412 | 2018

ESCI
Sünni Politik Tarih Yazımında İsmâilîlerin Heterodoksluğu
 • ÖTENKAYA YUSUF

Hitit ilahiyat dergisi Volume 17 issue 34 pages: 619 - 648 | 2018

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Atomcu-Dualist-Teslis Anlayışına Karşı Mu’tezile’nin Meydan Okuması: Yeni Bir Tanrı-Âlem Tasavvuru
 • ÖTENKAYA YUSUF

Kelâm Araştırmaları Dergisi Volume 16 issue 2 pages: 319 - 346 | 2018

Index Islamicus
Emevilere Karşı Abbasi Muhalefetinin İlk Evreleri
 • ÖTENKAYA YUSUF

History Studies | 2017

Sobiad
Modern Müsteşriklerin Erken İslam Dönemi Hakkında Fraksiyonel Analizleri: Şia'nın Teşekkülü
 • ÖTENKAYA YUSUF

Cappadocia Journal of History and Social Sciences | 2017

TR DİZİN
İbn Haldûn’un Düşünce Dünyasında Tarihin Nedenselleştirilme Çabası Bağlamında Devletlerin İnkırazı Meselesi
 • ÖTENKAYA YUSUF

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Volume 11 issue 1 pages: 63 - 90 | 2024

TR DİZİN
İbn Haldûn Umrân Mefhumunu Uygarlık/Medeniyet Anlamında mı Kullandı? Kuramsal ve Tarihsel Bir Tahlil
 • ÖTENKAYA YUSUF

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi | 2022

TR DİZİN
Amalia Levanoni, A Turning Point in the Mamluk History: A Third Reign of al-Nasir Muhammad Ibn Kalavun 1310-1341
 • ÖTENKAYA YUSUF

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2017

Proceedings
Tam metin bildiri
Din-Siyaset-Tarih Bağlamında Karmatilerin Zındıklığı Meselesi
 • ÖTENKAYA YUSUF

Türklerde Tarih Yazıcılığı Sempozyumu

Tam metin bildiri
Şihabeddin Ahmed en-Nüveyrî'ye (öl.1333) Göre Memlûkler'in Siyaset ve Adalet Anlayışının Saikleri
 • ÖTENKAYA YUSUF

Uluslararası Mercidabıktan Günümüze 500 Yılda Mercidabık Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kutbüddin Şîrâzî’nin Şerhu Hikmeti’l-İşrâk Adlı Eserinde Ontolojik Bakımdan Küllî-Cüzî Ayırımı
 • ÖTENKAYA YUSUF

Selçuklu Anadolusunda İlim ve Ulema (24-25 Kasım 2023)

Tam metin bildiri
Mâverdî’nin (ö. 450/1058) el-Ahkâmü’s-Sultâniyye Adlı Eserine Göre Halifelik ve Otorite
 • ÖTENKAYA YUSUF

1. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Kongresi (16-19 Kasım 2023)

Books
Bilimsel Kitap
Orta Çağ'da Diplomasi
 • ÖTENKAYA YUSUF

2020, Efe Akademi, İstanbul

Bilimsel Kitap
Tarihçilerin Gözünden Memlûk Tarihi
 • ÖTENKAYA YUSUF

2023, Kimlik Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Tarih Alanında Seçme Yazılar-VI
 • ÖTENKAYA YUSUF

2023, Özgür Yayınları, None

Editörlük
Uluslararası - Dergi
The Role of Exile in the Era of the Bahri Mamluks (1250 -1382)
ÖTENKAYA YUSUF
Editör - Scopus

2020

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912842
 • E-mail . . . . . yusufotenkaya