MUHİTTİN TURAN

Doç. Dr.

MUHİTTİN TURAN

Doç. Dr.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Temel Alanı
 • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Klasik Türk Edebiyatı
Akademik Anahtar Kelime
 • Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2002 - 2006
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2006 - 2009
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2011 - 2014
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Articles
TR DİZİN
Klasik Türk Edebiyatında Kur’ân Surelerinin Manzum Tertibi ve Aksaraylı Hasan Rızâyî’nin Manzum Tertîbü Süveri’l-Kur’âni’l-’Azîm’i
 • TURAN MUHİTTİN ,
 • CANKURT Muhammet H.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) issue 14 pages: 5 - 27 | 2024

TR DİZİN
LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN ARUZ RİSALESİ
 • TURAN MUHİTTİN

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Volume 8 issue 1 pages: 156 - 190 | 2023

TR DİZİN
MEHMET AKİF ERSOY’UN İLME VE MAARİFE BAKIŞI
 • TURAN MUHİTTİN

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 24 issue 45 pages: 717 - 762 | 2023

ASOS INDEKS
Bir Yûnus Emre Muakkibi: Azîz Mahmûd Hüdâyî
 • TURAN MUHİTTİN

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume 5 issue 2 pages: 184 - 195 | 2021

EBSCO, SOBIAD, PROQUEST, DERGİPARK, ASOS, INDEX COPERNICUS, OAJI
Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî’nin Risâle fi’l-Arûz’u
 • TURAN MUHİTTİN

TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Volume 7 issue 18 pages: 107 - 152 | 2019

ASOS INDEX, EBSCO, MLA, BC ELN, ISAM, DOAJ, Proquest CSA, SSRN, INDEX COPERNICUS, JOURNAL DATABASE
Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî
 • TURAN MUHİTTİN ,
 • DÜZENLİ MESUT BAYRAM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 9 issue 42 pages: 122 - 154 | 2016

INDEX COPERNICUS, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING, ASOS İNDEKS, İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, GOOGLE SCHOLAR
Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Türk ü Tâzî ve Hakkında Yayınlanan Bir Makale Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler
 • TURAN MUHİTTİN

KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Volume 2 issue 4 pages: 131 - 186 | 2021

ESCI, ASOS INDEX, TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, SOBIAD, EBSCO, MLA
XIV ve XV. Yüzyıl Divanlarında “Koku” Kavramı Etrafında Oluşan Benzetme ve Hayal Dünyalarına Bir Bakış
 • TURAN MUHİTTİN

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Volume 25 issue 45 pages: 251 - 272 | 2019

TR DİZİN
Divan Şiirinde Toprak Motifi
 • TURAN MUHİTTİN

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Volume 12 issue 26 pages: 468 - 487 | 2019

TR DİZİN
Şerh-i Mantıku’t-Tayr’da Gelenek, Halk İnanışı ve Âdet
 • TURAN MUHİTTİN

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Volume 6 issue 7 pages: 90 - 98 | 2017

TR DİZİN
Feridüddin-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr İsimli Eserinin Türk Edebiyatındaki İlk ve Tek Şerhi: Şem’xxî Şem’xxullâh’xxın Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr’xxı
 • TURAN MUHİTTİN

Turkish Studies Volume 9 issue 9 pages: 991 - 1009 | 2014

SOBIAD, Asos, Cite Factor, İndex Copernicus, Journal Index
Ahmedî Divanı’nda Kuşlar
 • TURAN MUHİTTİN

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 2 issue 7 pages: 23 - 37 | 2014

TR DİZİN
Hasan Rızâyî ve Kân-ı Ma’ânî İsimli Manzum Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

Turkish Studies International Academic Journals Volume 4 issue 7 pages: 2939 - 2992 | 2012

Proceedings
Tam metin bildiri
Kân-ı Ma'ânî'nin Yeni Bir Nüshası
 • TURAN MUHİTTİN

V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (03-04 Kasım 2020)

Tam metin bildiri
Türkçede Halklılaşma ve Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr Örneği
 • TURAN MUHİTTİN

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri

Tam metin bildiri
XV. Yüzyıl Divan Şairlerinden Amasyalı Münîrî’nin “Güneş” Redifli Kasidesinde Güneş’in Övgü Unsuru Olarak Kullanımı
 • TURAN MUHİTTİN

Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni

Tam metin bildiri
XVII. Yüzyıl Aksaraylı Divan Şairlerinden Hasan Rızâyî’nin Tezkiretü’s-Sâlikîn İsimli Eserinde Aziz Mahmûd Hüdâyî Etkisi
 • TURAN MUHİTTİN

III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Tam metin bildiri
HEKİM NİDÂÎ NİN DÜRR İ MANZÛM ADLI MESNEVİSİNİN AKSARAYLI HASAN RIZÂÎ TARAFINDAN KALEME ALINAN YENİ BİR NÜSHASI
 • TURAN MUHİTTİN

I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Tam metin bildiri
AKSARAYLI HASAN RIZÂYÎ’NİN KADILIK MERKEZLERİNE DAİR BİR ESERİ
 • TURAN MUHİTTİN ,
 • CANKURT HASAN

VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Özet bildiri
Behcetü'l-Hadâık'ta Âlimin Yeri ve Önemi
 • TURAN MUHİTTİN

Uluslararası Selçuklu Anadolu'sunda İlim ve Ulema Sempozyumu

Tam metin bildiri
19. Yüzyıl Âşık Edebiyatı ve Divan Edebiyatına Müştereklik ve Gelenek Bağlamında Toplu Bir Bakış
 • TURAN MUHİTTİN

Türk Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel

Tam metin bildiri
AKSARAYLI RIZÂYÎ’NİN KALEMİNDEN SAFİYYÜDDÎN-İ ERDEBÎLÎ ETRAFINDA GELİŞEN KISA BİR HİKÂYE YA DA İBNİ BEZZÂZ’IN SAFVETÜ’S-SAFÂ’SINDAN KISMİ ÇEVİRİ
 • TURAN MUHİTTİN ,
 • CANKURT Muhammet H.

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Books
Bilimsel Kitap
Abdurrahmân-ı Hâkî/Savgu'l-Me'âl Fî-Neşri Nazm-ı Le'âl-Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Nazm-ı Le'âl'in Şerhi (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
 • TURAN MUHİTTİN

2023, Berikan, Ankara

Bilimsel Kitap
Ahmed Râsim-Yeni Usûl Sarf-ı Fârisî
 • TURAN MUHİTTİN

2017, Kesit Yayınları, İstanbul

Bilimsel Kitap
Şem’î Şerh-i Mantıku’t-Tayr
 • TURAN MUHİTTİN

2015, Kesit Yayınları, İstanbul

Bilimsel Kitap
Nazm ve Eşkâl-i Nazm
 • TURAN MUHİTTİN

2015, Kesit Yayınları, İstanbul

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Bilimsel Kitap
Zonguldak-Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Bir Kentin Tarihi
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Ansiklopedi Maddesi
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Ahmet Yesevi Üniversitesi, None

Bilimsel Kitap
Eşq ve İdrak Şairi (Nizâmî-i Gencevî)
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazırlığı-Sumqayıt Devlet Üniversitesi, Sumqayıt

Ansiklopedi Maddesi
e-Aksaray Ansiklopedisi
 • TURAN MUHİTTİN

2021, Aksaray Üniversitesi, Aksaray

Bilimsel Kitap
Hekim Nidâî Dürr-i Manzûm (Yeni Bir Nüshası Üzerine Tıp, Dil ve Edebiyat İncelemesi)
 • DEMİR AKCA AYŞE SEMRA ,
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • TURAN MUHİTTİN

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Helal Kazanç
 • TURAN MUHİTTİN

2016, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

Bilimsel Kitap
Şehr-i Sülehâ-Aksaray'ın Tarihî, Tasavvufî Şahsiyetleri
 • TURAN MUHİTTİN

2022, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Aksaray

Bilimsel Kitap
Vefatının Ellinci Yılında Veysel'e Vefâ Kitabı
 • TURAN MUHİTTİN

2023, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul

Editörlük
Ulusal - Kitap
Tezkiretü's-Sâlikîn ve Risâletü'n-Nâdimîn (Azîz Mahmûd Hüdâyî Menâkıbnâmesi) Metin-İnceleme-Sözlük-Dizin
TURAN MUHİTTİN
Editör - None

2021

Ulusal - Kitap
Tabakât Eserleri ve Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba Şeyh Hamîd-i Velî Hayatı, Eserleri ve Kabri
ŞAHİN HAŞİM, Cankurt Muhammet H., TURAN MUHİTTİN
Editör - None

2021

Ulusal - Kitap
Hekim Nidâî Dürr-i Manzûm (Yeni Bir Nüshası Üzerine Tıp, Dil ve Edebiyat İncelemesi)
TURAN MUHİTTİN
Editör - None

2020

Uluslararası - Kitap
XIX. Yy.. Nakşibendî Şeyhlerinden Hocazâde Ahmed Kâmil Divanı
TURAN MUHİTTİN
Editör - None

2018

Sanatsal Faaliyetler
Ulusal - Karma
750. Sene-i Devriyesinde Hz. Mevlânâ'yı Anma ve Şeb-i Arûs Töreni
Muhittin Turan (kudüm-zen), Metin Gündoğdu (ney-zen), Mehmet Şahin Akıncı (udî), Çağdaş İnal (kanunî), Adem Görmüş (solist)
FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

Etkinlik Süresi: 2023-12-14, None

Theses
Yüksek Lisans
Mecmûatü'l-eş'âr, Süleymaniye kütüphanesi Galata mevlevîhânesi, numara:171 (1-117) (İnceleme-karşılaştırmalı metin)
MERVE MENTEŞE

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Fuzûlȋ'nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde tasvir ögesi olarak teşbih
MEHMET KUNDUZ

2017, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T-3031 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (MESTAP tasnifi - metin)
DİCLE GİZEM KOYUNCU

2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı bel_yz_o0043 numarada kayıtlı şiir mecmuası'nın (1b-75a) transkripsiyonlu metni ve şiir mecmualarının sistematik tasnifi projesi'ne (Mestap) göre tasnifi
EKİM ORTAÇ ULUDÜZ

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı Bel_Yz_K0352 numaralı mecmuanın mestap'a (Mecmuaların sistematik tasnifi projesi) göre tenkidli metni
HATİCE ÇAM

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
XV-XIX. yüzyıllardaki gazellerde redif kullanımı ve tasnifi
ARZU ODA

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0708 numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre metni ve incelenmesi
BÜŞRA KULAY

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İBB Atatürk Kitaplığı'nda bulunan BEL_YZ_K.000394 demirbaş numaralı şiir mecmuasının MESTAP (Mecmualarının sistematik tasnifi projesi) dahilinde günümüz harflerine aktarımı ve incelenmesi
SİNAN DAVULCU

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Mehmed Vehbi Konevi Divan-ı Hafız Şerhi 1. cilt ilk 50 gazel (Metin-inceleme)
NUR FIRINCI

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk ‎Kitaplığı OE_Yz_0909_01-10 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni, incelenmesi ve MESTAP ‎(Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre tasnifi
MERT HASAN ŞAHİNTÜRK

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Safahat'ta temel erdemler: Hikmet, iffet, cesaret ve adalet
SAFİYE GÜNGÖR

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0339 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni ve MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre tasnifi
ALEYNA SARIKOÇ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi 42 Yu 8142 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni ve incelenmesi
ERHAN YAVAŞ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI: MEDEM ÖRNEĞİ
ELİF GÜR

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ücretli Öğretmen

Start 2006

Halk Eğitim Merkezi
Ücretli Öğretmen

Start 2010

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912826
 • E-mail . . . . . mturan