MERVE MENTEŞE

Dr. Öğr. Üyesi

MERVE MENTEŞE

Dr. Öğr. Üyesi

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Temel Alanı
 • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Klasik Türk Edebiyatı
Akademik Anahtar Kelime
 • Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2009 - 2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İLAHİYAT

2009 - 2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İLAHİYAT

2007 - 2011
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2013 - 2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2016 - 2021
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Articles
Eski Türk Edebiyatı
Divan Şiirinde Şeyhülislam Ebûishakzâde Mehmed Esad Efendi'nin Devlet Adamlığı Özellikleri: Nef'î Divanı Örneği
 • MENTEŞE MERVE

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi issue 8 pages: 462 - 474 | 2022

Eski Türk Edebiyatı
Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa
 • MENTEŞE MERVE

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi issue 29 pages: 249 - 274 | 2022

Eski Türk Edebiyatı
Divan Şairinin Zihin Dünyasında Komşuluk Biçimleri
 • MENTEŞE MERVE

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature Volume 8 issue 2 pages: 1692 - 1712 | 2022

Eski Türk Edebiyatı
Bir Devlet Adamı Olarak Reisülküttapların Klasik Türk Şiirindeki İzleri
 • MENTEŞE MERVE

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi issue 16 pages: 141 - 158 | 2022

Alan Endeksi
Klasik Türk Şiirinde 18. Yüzyıl Şeyhülislamlarının Güzel Ahlak Vasfı
 • MENTEŞE MERVE

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi issue 27 pages: 525 - 540 | 2022

SOBİAD, Cite Factor, İSAM
Karşılaştırmalı Edebiyat Örneği Olarak Hayâlî Bey İle Nedîm’in Birer Gazeli Üzerine İnceleme
 • MENTEŞE MERVE

ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi issue 110 pages: 287 - 306 | 2020

Ebsco Host Index, ProQuest, Dergipark Akademik, Open Academic
Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Tipler
 • MENTEŞE MERVE

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi issue 22 pages: 189 - 221 | 2020

EBSCO, SOBİAD, Proquest CSA, MLA, Index Copernicus,EuroPub Database
Şeyhülislâm Yahyâ’nın ”Dirler” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi
 • MENTEŞE MERVE

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 13 issue 73 pages: 145 - 155 | 2020

Eski Türk Edebiyatı
Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri: Avnî Divanı Örneği
 • MENTEŞE MERVE

International Journal of Social Sciences and Education Research Volume 2 issue 1 pages: 314 - 326 | 2016

Proceedings
Tam metin bildiri
18. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak İ'tizâriyye
 • MENTEŞE MERVE

IV. Uluslararası Rumeli Dil, Edebiyat ve Çeviri Sempozyumu

Tam metin bildiri
Süheylî Divanı’nda Maddî Kültür Unsuru Olarak Mûsikî Âletleri ve Makamları
 • MENTEŞE MERVE

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak Manzum Mektuplar
 • MENTEŞE MERVE

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Divan Şiirinde 17. Yüzyıl Sadrazamlarının Devlet Adamlığı Özelliği Olarak Akıllılık
 • MENTEŞE MERVE

9 th International Management and Social Research Conference

Tam metin bildiri
Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • MENTEŞE MERVE

9 th International Management and Social Research Conference

Tam metin bildiri
Klasik Türk Şiirinde Kaynak Eserler: Nev’î Divanı Örneği
 • MENTEŞE MERVE

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu

Özet bildiri
Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî Tipler
 • MENTEŞE MERVE

Uluslararası Filolojide Akademik Çalışmalar Kongresi

Tam metin bildiri
İhsan Oktay Anar’ın “Amat” Romanında Gerçek ve Kurmaca Kaynaklar
 • MENTEŞE MERVE

5th International Management and Social Research Conference

Tam metin bildiri
Klasik Türk Şiirinde Aşk Kahramanlarının Yeri: Sünbülzâde Vehbî Divanı Örneği
 • MENTEŞE MERVE

5th International Management and Social Research Conference

Tam metin bildiri
Alp Er Tunga’nın Klasik Türk Şiirindeki İzi: Efrâsiyâb
 • MENTEŞE MERVE

IV. Uluslararası Türk Dünyası ve Araştırmaları Sempozyumu

Tam metin bildiri
Sosyal Çevre Ekseninde Şeyh Gâlib’in “Ney” Redifli Gazeli Üzerine Birİnceleme
 • MENTEŞE MERVE

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Tam metin bildiri
Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî ve Mitolojik Kişilikler
 • MENTEŞE MERVE

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Özet bildiri
Klasik Türk Şiirinde Ye’cûc ve Me’cûc
 • MENTEŞE MERVE

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri Avnî Divanı Örneği
 • MENTEŞE MERVE

ICSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı

Tam metin bildiri
Klasik Türk Edebiyatı İle İran Edebiyatı Arasındaki Etkileşim Bağlamında Fantastik İnsan Tasavvurlarından Âfet Âfet i Âb ve Şâh ı Mârân Örnekleri
 • MENTEŞE MERVE

II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi nde Bulunan Şiir Mecmuâlarının Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuâların Çeviri Yazıya Aktarımı Proje No 2014 02 06 001
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2016

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2017

Books
Bilimsel Kitap
Komşuluk
 • MENTEŞE MERVE

2022, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale

Bilimsel Kitap
Klasik Türk Şiirinde Divanıhümayun Tip ve Kişilikleri
 • MENTEŞE MERVE

2022, Kesit Yayınları, İstanbul

Bilimsel Kitap
Dem İle Semâ Arasında / Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi
 • MENTEŞE MERVE

2016, Sakarya Yayıncılık, Sakarya

Bilimsel Kitap
Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikâyeleri
 • MENTEŞE MERVE ,
 • ÖZER HASAN ,
 • ARICAN OSMAN ,
 • YILDIRIM AYÇA ERİNÇ ,
 • KARADAVUT ARDA ,
 • AKGÜN KÜBRA ,
 • GÜMÜŞTEPE PAMUK NURDAN

2017, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

Prizes
TÜBİTAK
TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

TÜBİTAK
TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912901
 • E-mail . . . . . mervementese