İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU

Dr. Öğr. Üyesi

İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU

Dr. Öğr. Üyesi

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

About

Department
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ > ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL. > ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Yönetim ve Strateji
 • Yönetim ve Organizasyon
Akademik Anahtar Kelime
 • Örgütsel Davranış
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetim Psikolojisi
 • Girişimcilik
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2003 - 2008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME

2010 - 2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İŞLETME

Articles
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Rekabet İstihbaratının İhracat Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
 • Sönmez Mehmet Naci ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi Volume 7 issue 1 pages: 66 - 83 | 2024

TR DİZİN
Motivasyon ve Duygusal Emek İlişkisinin Belirlenmesi
 • KAYA BURAK ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Volume 8 issue 20 pages: 141 - 152 | 2023

Directory of Open Acces Journals, International Scientific Indexing, Directory of Research Journals Indexing
Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir İhracat Firması Uygulaması
 • Albayrak Turab Efe ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi Volume 7 issue 4 pages: 223 - 236 | 2023

International ResearcBible (Academic Resource Index),,Scientific World Index ( SCIWIN)
Dijitalleşmenin Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Kağıtsız Dış Ticaret
 • Çağla Rahşan Cora ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

ATLAS Journal International Refereed Journal on Social Sciences Volume 8 issue 47 pages: 2597 - 2610 | 2022

TR DİZİN
Proaktif kişilik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Banka çalışanları üzerine bir araştırma
 • ÇEBİ Sena ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Business & Management Studies: An International Journal Volume 10 issue 4 pages: 1425 - 1440 | 2022

TR DİZİN
Proaktif Kişilik ile Proaktif Çalışma Davranışı İlişkisi Üzerinde Psikolojik Güçlendirmenin Etkisi
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR ,
 • ÇAKMAK AHMET FERDA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 425 - 438 | 2017

TR DİZİN
Proaktif Kişilik ile Proaktif Çalışma Davranışı Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracı Etkisi
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR ,
 • ÇAKMAK AHMET FERDA

Business and Management Studies: An International Journal Volume 5 issue 4 pages: 76 - 96 | 2017

Academic Resource Index
Girişimcilik ve Liderliğe Farklı Bir Bakış: Girişimci Liderlik
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi issue 60 pages: 182 - 195 | 2017

TR DİZİN
Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü
 • ARLI HALE ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

İşletme Araştırmaları Dergisi Volume 14 issue 3 pages: 1781 - 1794 | 2022

TR DİZİN
İçsel Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Yönlü Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Müşteriler ile Etkileşim Kuran Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma
 • BAŞARAN ÜMİT ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi Volume 57 issue 3 pages: 2364 - 2389 | 2022

Proceedings
Özet bildiri
Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • Albayrak Turab Efe ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

6th International Congress on Social Sciences

Özet bildiri
Proaktif Kişilik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • ÇEBİ Sena ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

7th International Social Sciences Congress

Özet bildiri
Örgütsel Adaletin Sosyal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisi
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR ,
 • ATABAYEV GURBANDURDY

5. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi ICOESS - 2021

Özet bildiri
Duygusal Emek ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • KAYA BURAK ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu

Özet bildiri
Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanma İlişkisi: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A. Ş. Üzerine Bir Araştırma
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR ,
 • Arlı Hale

5th International Management and Social Research Conference

Özet bildiri
The Announcement Effect of Corporate Governance Ratings on Share Prices: Evidence From Turkish Capital Markets
 • YOLCU MEHMET ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID

Özet bildiri
A Study on the Development Agency Workers’ Perception of Psychological Empowerment and Work Engagement
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR ,
 • ÇAKMAK AHMET FERDA

3rd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR-2017)

Tam metin bildiri
Örgütsel Davranış Literatüründe Çift Yeteneklilik
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

4. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Özet bildiri
Psikolojik Güvenlik Algısının İşgören Performansına Etkisinin İncelenmesi
 • Öztürk Gizem ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

16. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Proaktif kişilik ile proaktif çalışma davranışı ilişkisi üzerinde işe gönülden adanma ve psikolojik güçlendirmenin etkisi
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2017

Books
Bilimsel Kitap
Güncel İşletme, Yönetim ve Muhasebe Çalışmaları
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2022, İksad Yayınevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Endüstri 4.0'ın Modern İşletmecilik Üzerine Etkileri
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2020, Gazi Kitabevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2021, Gazi Kitabevi, Ankara

Bilimsel Kitap
İşletme Ekosisteminde Dönüşüm
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2022, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX
 • Mütefekkir Beşir ,
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2023, Eğitim Yayınevi, Konya

Bilimsel Kitap
Güncel Boyutlarıyla Liderlik
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2023, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Çalışan Davranışlarına Yön Veren İş Tutumları
 • UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

2023, Gazi Kitabevi, Ankara

Editörlük
Uluslararası - Kitap
İşletme Ekosisteminde Dönüşüm
ÇAKMAK AHMET FERDA, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR
Editör - None

2022

Theses
Yüksek Lisans
Psikolojik sermaye ve işe gönülden adanmanın iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma
HALE ARLI

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Duygusal emek ve motivasyon ilişkisinin belirlenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi örneği
BURAK KAYA

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Uluslararası İşletmelerde Psikolojik Güçlendirme ve İş Performansı İlişkisine Yönelik Bir Araştırma
FATMA KÖRPE

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Proaktif Kişilik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
SENA ÇEBİ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Çalışanların örgütsel adalet ve sosyal kaytarma düzeylerinin belirlenmesi: Bir kamu kuruluşu uygulaması
GURBANDURDY ATABAYEV

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
The Impact of Employees Perceptions of Organizational Support on Their Organizational Commitment: An İnternational Business Case
NURCAN YILDIRIM

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Bir İhracat Firması Uygulaması
TURAB EFE ALBAYRAK

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Psikolojik güvenlik algısının işgören performansına etkisi: Bir ihracatçı firma uygulaması
GİZEM BOSTANCI

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Araştırma Görevlisi

Start 2009

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 0 372 291 2121
 • E-mail . . . . . ilknur.uncuoglu